VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 505972
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

INFORMACJE-RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VII Ogród Jordanowski , (03-455) Warszawa, ul. Namysłowska 21 zwany dalej Administratorem lub Placówką. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

IMIĘ I NAZWISKO INSPEKTORA

JANUSZ GAŁUS

telefon

  22 619 89 93

e-mail

   iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

adres korespondencyjny

  VII Ogród Jordanowski -(03-455) Warszawa, ul. Namysłowska 21

  iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl 

–  „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

 

2)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3)  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

4)  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

5)  Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

6)  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.