VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 505996
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

MONITORING WIZYJNY

O B S Z A R  M O N I T O R O W A N Y

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Administratorem systemu monitoringu jest VII Ogród Jordanowski
w Warszawie 03-455 przy ul. Namysłowskiej 21

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków i pracowników na obszarze monitorowanym

(ciągi komunikacyjne,hol,teren wokół budynku, boiska )

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej

Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe  

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 3 miesięcy.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych

Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w sekretariacie instytucji

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych

W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl