VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 505971
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

STATUT

STATUT  VII OGRODU JORDANOWSKIEGO

Podstawa prawna:

1.Ustawaz dnia 14grudnia2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017, poz.59ze zm.)

2.Ustawaz dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela(Dz. U. 2018, poz.967)

3.Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(Dz.U.2018, poz. 917)

4.Ustawaz dnia 18 stycznia 1996r. o Kulturze Fizycznej(Dz.U. 2007 nr226 poz. 1675)

5.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia2 listopada 2015 r.w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunku pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonejprzez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.(Dz. U. 2015, poz.1872 z zm.)

6.RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych(Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466 z późn. zm.),

7.RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 68 i 69 zezm.),

8.RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki(Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 zezm.)

ROZDZIAŁ 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Ogród Jordanowski nr VII , zwany dalej Ogrodem, jest publiczną placówką  oświatowo - wychowawczą.

2.    Organem prowadzącym Ogród jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

4.     Siedzibą Ogrodu jest budynek przy ul. Namysłowskiej 21. Ogród posiada teren rekreacyjno - sportowy o powierzchni 12 663 m2.

5.     Ogród obejmuje swoją działalnością dzieci i młodzież z terenu m.st. Warszawy, a w szczególności z terenu Pragi Północ – zwanych dalej wychowankami.

6.    Placówka prowadzi działalność w ciągu roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są  przewidziane ferie szkolne.

7.    Placówka może prowadzić wynajem sal dydaktycznych-artystycznych i sportowych.   

 

ROZDZIAŁ 2  - Cele i zadania

§ 2

1.     VII Ogród Jordanowski realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne

2.      VII Ogród realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
a)    prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
• rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,

•  kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
•  kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
•  przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
b)    organizowanie:
•  imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali,
•  wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
•  działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniam i niedostosowaniem społecznym,
•  świadczenie usług na rzecz użytkowników Ogrodu (wypożyczanie sprzętu, organizowanie zajęć pozabudżetowych).
c)  realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych mających na celu otaczanie opieką wychowanków zagrożonych patologiami społecznymi.

3.     Ogród wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

4.     Ogród może realizować zadania także poza swoją siedzibą, o której mowa w §1 ust. 4.

5.     Ogród może nawiązywać współpracę z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu i zakresie działania w kraju i za granicą oraz rodzinami wychowanków i środowiskiem lokalnym poprzez:
a)  wspólne organizowanie imprez
b)  prowadzenie działalności na rzecz wychowanków potrzebujących pomocy socjalnej, terapeutycznej w tym : psychologiczno – pedagogicznej,
c)  pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Ogrodu,
d)  organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków i użytkownikami terenu, o którym mowa w § 1 ust. 4, oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, mających na celu wpieranie procesu wychowania i działań Ogrodu na rzecz podnoszenia jakości pracy placówki.

ROZDZIAŁ 3 - Organy Ogrodu

§3

1. Organami VII Ogrodu Jordanowskiego są :

a)  Dyrektor Ogrodu,

b)  Rada Pedagogiczna,

c)  Rada Rodziców, jeżeli została powołana

d) Samorząd Wychowanków

2.Organy o których mowa w ust. 1 działają zgodnie z regulaminami swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Ogrodu.

3. Każdy z organów Ogrodu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

4. Zasady współdziałania organów, o których mowa w ust. 1 :

a)  między organami Ogrodu powinna następować wymiana informacji o podejmowanych decyzjach i planach działania,

b)   Dyrektor Ogrodu i przedstawiciele innych organów są zobowiązani do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytania postawione przez inne organy, w ciągu 3 tygodni,

c)   sprawy sporne pomiędzy pozostałymi organami rozstrzyga Dyrektor Ogrodu,

d)  w sprawach spornych między dyrektorem a pozostałymi organami  Ogrodu, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§4


Dyrektor Ogrodu

1.   Dyrektor Ogrodu kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.   Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.  Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4.   Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kometencji stanowią.

5.   Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowamym przez Organ Prowadzący i DBFO oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz przedstawia projekt planu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

6.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych:

a)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ogrodu;
b)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Ogrodu;
c)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
d)  ustala szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli i pozostałych pracowników Ogrodu.

7.  Dyrektor Ogrodu, w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków jeżeli, został utworzony.

8.   Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9.   Zasady powołania dyrektora określa art.63  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

10.  Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a)  kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce oraz właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

b)  przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną prac i zajęć, o których mowa w art. 68 ust. 6 Ustawy;

c)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

d)  organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwienie wychowankom podtrzymania uczucia tożsamości narodowej, etnicznej

i religijnej;

e)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym;

f)   realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli określonych w odrębnych przepisach;

g)  załatwianie spraw osobowych pracowników;

h)  określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków;

i)    współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi  w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

j)    ustalanie/opiniowanie i zatwierdzanie planu urlopów pracowników zgodnie z ustalonym terminem;

k)  administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z Regulaminem;

l)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

m) opracowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą placówki-wydawanie decyzji w formie zarządzeń;

n)  nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji-wydawanie decyzji w formie zarządzeń;

o)  organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku placówki;

p)  dyrektor, jako kierownik może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje Go wyznaczona przez Niego osoba.

11.  Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

 

Rada Pedagogiczna

1.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ogrodzie.

2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ogrodu.

3.  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek:

a)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego
b)  organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.  Przewodniczący Rady Pedagogicznej o którym mowa w ust.2:

a)  przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,
b)  przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Ogrodu.

5.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy;

a)    opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b)    opiniowanie i podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników,

d)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ogrodu.

e)    ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

w celu doskonalenia pracy placówki.

6.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)  organizację pracy Ogrodu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

b)  projekt planu finansowego,

c)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycieli odznaczeń, nagród i wyróżnień,

d)  propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

7.  Dyrektor wstrzymuje wykonie uchwał, o których mowa w ust.5 i 6,  niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Ogród oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla  uchwałę w razie stwierdzenia jej  niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Ogród. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczn

8.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala Statut albo jego zmiany.

9.  Rada Pedagogiczna Ogrodu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora Ogrodu. Organ uprawniony do odwołania dyrektora jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę   Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także pracowników zatrudnionych w Ogrodzie.

14. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.

15. Rada Pedagogiczne deleguje  przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora.Przedstawiciel jest wybierany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


Rada Rodziców

1.  W ogrodzie działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków placówki.

2.   W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki. W wyborach jeden rodzic reprezentuje jednego wychowanka. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.

3.   Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców placówki.

4.   Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być  sprzeczny ze statutem Ogrodu.

5.   Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innej placówek i szkół, ustalając zasady i zakres współpracy.

6.   Rada Rodziców może występować do dyrektora placówki i innych organów placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

7.   Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)    Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 • Programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
 • Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców;

b)    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, o którym mowa w art. 83 ust.2 pkt.Prawa oświatowego;

c)    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki.

8.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną  w sprawie programu, o którym mowa w pkt. 6 lit. A lub b, program ten ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Rade Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

Samorząd wychowanków

1.   W Ogrodzie może działać Samorząd Wychowanków, zwany dalej Samorządem.

2.   Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ogrodu.

3.    Zasady wybierania i działania Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.    Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ogrodu.

5.   Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ogrodu, w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków, takich jak:

a)  prawo do zapoznania się z programem działalności Ogrodu, 

b)  prawo do organizacji życia w Ogrodzie, umożliwiające naukę, rozwój i zaspokajanie zainteresowań, ruch i zabawę,

c)  prawo redagowania i wydawania gazety Ogrodu,

d)   prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

e)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

ROZDZIAŁ 4 - Organizacja VII Ogrodu Jordanowskiego

§5

1.   Ogród jest placówką całoroczną, prowadzącą zajęcia w budynku i na odpowiednio przygotowanym terenie rekreacyjno – sportowym, wyposażonym w urządzenia do gier, zabaw i rozgrywek sportowych.

2.   Ogród organizuje zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego w tym zajęcia wychowawcze w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo.

3.   Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 16 wychowanków, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

4.   Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.

5.    Godziny pracy Ogrodu ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie  z możliwościami Ogrodu i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane w trakcie roku

6.   Szczegółową organizację Ogrodu w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

7.   W Arkuszu Organizacji placówki określa się  w szczególności: liczbę pracowników placówki, oraz ogólną liczbę godzin zajęć, ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Arkusz Organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja.

8.   Ogród opracowuje własne programy i plany pracy.

9.   Liczbę dzieci w grupie oraz liczbę grup ustala organ prowadzący.

10.  Zajęcia z wychowankami prowadzą nauczyciele.

11.   W placówce zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

12.   Pracownicy  nie będący nauczycielami wykonują zadania zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

13.   Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

14.   Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez Urząd m. st. Warszawy /wystawy, pikniki, konkursy, rajdy, przeglądy/w przypadku, gdy zadania te nie mieszczą się w ramach statutowych obowiązków innych instytucji i placówek działających na terenie miasta.


ROZDZIAŁ 5 - Nauczyciele i inni pracownicy

§ 6

1.  W  VII Ogrodzie zatrudnia się:
a)  nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,
b)  specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi, pracowników administracji i obsługi.

2.   Działalność Ogrodu może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy.

3.   Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Ogrodu oraz zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

4.   Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

5.   Zakres zadań wychowawcy związany jest w szczególności z:
a)  kształtowaniem, ujawnianiem i rozwijaniem zainteresowań wychowanków
b)  rozwijaniem zainteresowań hobbystycznych, turystycznych i sportowych,
c)  pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy,
d)  kształtowaniem umiejętności spędzania czasu wolnego,
e)  stwarzaniem warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków,
f)  rozwijaniem samodyscypliny i dbaniem o dobre obyczaje i kulturę bycia

6.  Wychowawca powinien brać udział w szkoleniach i innych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

7.  Prawa wychowawcy:
a)  decyduje o metodzie formie i treści programowej,
b)  wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich wychowanków.

8.   Wychowawca odpowiada przed dyrektorem za:

a)  jakość swojej pracy oraz sposób jej dokumentowania,
b)  przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, imprez i wycieczek,
c)  stan warsztatu pracy, sprzęt i urządzenia znajdujące się w placówce oraz powierzone mu pomoce dydaktyczne.



ROZDZIAŁ 6 - Wychowankowie Ogrodu. Rekrutacja

§ 7

1.   Wychowankami Ogrodu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

2.  Ogród jest placówką ogólnodostępną a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

3.  Zasady rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w publicznych placówkach oświatowo wychowawczych m.st.Warszawy określa na kazdy rok szkolny Biuro Edukacji m.st.Warszawy.

4.  Wychowankowie przyjmowani są na podstawie karty uczestnika złożonej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

5.  Ogród przyjmuje wychowanków zgodnie z przepisami prawa, zapewniając równe szanse w przyjęciu wszystkim chętnym

6.  Uczestnik placówki ma prawo korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem;

7.  Uczestnik  ma obowiązek prestrzegać zapisów Regulaminu Wychowanka.

8.  Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, w Ogrodzie przestrzegane są prawa dziecka, a w szczególności:

a)    prawo do życia w szacunku i bezpieczeństwie, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej,

b)    prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie,

c)    prawo do prywatności i tajemnicy,

d)   prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji,

e)    prawo do rozwijania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,

f)     prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosowanych do wieku dziecka oraz do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

g)    prawo do informacji.

 

9.   W przypadku naruszenia praw dziecka, wychowanek lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć skargę w formie pisemnej do dyrektora Ogrodu, Rzecznika Praw Dziecka.

10.  Dyrektor Ogrodu ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia.

 

ROZDZIAŁ 7 - PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 8

1.   Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanka określa Regulamin Wychowanka Ogrodu

2.   Prawa wychowanka:

Każdy wychowanek ma prawo do:

a)    miłości, czułości, wyrozumiałości, troskliwości wychowawców, koleżanek i kolegów;

b)    znajomości wszystkich swoich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka i kierowania się nimi w swoim życiu;

c)    zapoznania się z regulaminami poszczególnych pomieszczeń oraz obiektów rekreacyjno- sportowych;

d)    opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

e)    swobody wyrażania myśli i przekonań;

f)     rozwijania swoich zainteresowań i zdolności podczas zajęć;

g)    korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem;

h)    uczestnictwa we współorganizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie placówki;

i)     wpływania na życie placówki dzięki działalności;

j)     równego traktowania przez innych wychowanków oraz nauczycieli- wychowawców bez względu na ich status społeczny, wyznanie, poglądy oraz rasę;

k)    zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności, zatem ma prawo do podmiotowego i godnego traktowania przez wszystkich pracowników VII Ogrodu Jordanowskiego;

l)     otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności innych;

m)  uczestnictwa w zajęciach odbywających się na terenie placówki;

n)    zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego;

o)    sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej opinii i oceny swojego postępowania, a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby.

3.   Obowiązki wychowanka:

a)    godnie reprezentować placówkę;

b)  odnosić się z szacunkiem do nauczycieli-wychowawców i innych pracowników placówki oraz wszystkich innych osób korzystających z obiektów VIII Ogrodu Jordanowskiego;

c)  dbać o kulturę słowa w placówce i poza nią;

d)  przestrzegania regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych pomieszczeniach budynku i na terenie obiektu sportowo- rekreacyjnego;

e)  przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych;

f)   przestrzegania zasad BHP i P.POŻ oraz dbania o zdrowie oraz życie własne i innych osób;

g)  dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie VII Ogrodu Jordanowskiego  oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek;

h)  być uprzejmym i kulturalnym wobec pracowników Ogrodu oraz kolegów i koleżanek.

4.   Każdy wychowanek musi znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować.

5.  Wychowanek musi wypełniać polecenia i zarządzenia Dyrektora, nauczycieli, wychowawców oraz pracowników obsługi.

6.  Wychowanek ma prawo do wyróżnień i nagród:

a)    wyróżnienie przed grupą lub ogółem wychowanków przez wychowawcę lubdyrektora,
b)    dyplom, nagroda rzeczowa,
c)    pisemna pochwała skierowana do wychowanka, jego rodziców, szkoły
d)    wpis do kroniki Ogrodu.

7.  W przypadku naruszenia regulaminu, o którym mowa w ust. 1 wychowankowi grożą kary nałożone przez wychowawcę lub dyrektora Ogrodu:
a)    ustne lub pisemne upomnienie,
b)    ustną lub pisemną naganę,
c)    poinformowanie rodziców lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka
d)    okresowe zawieszenie w zajęciach,
e)    wydalenie z terenu Ogrodu.

8.      W przypadku przejawiania zachowań patologicznych zagrażających bezpieczeństwu innych wychowanków Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Ogrodu do skreślenia wychowanka z listy wychowanków uczestniczących         w zajęciach organizowanych przez Ogród.

9.      Wychowanek ma prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz do Kuratorium Oświaty, w terminie  7 dni od dnia otrzymania kary.

10.   Kary stosowane wobec wychowanków nie mogą naruszać praw do nietykalności i godności osobistej.

11.Tryb odwołania się od kary:

a) W zależności od kary wychowanek ma prawo odwołać się ustnie lub na piśmie od nałożonej kary do Rady Pedagogicznej placówki w terminie do 5 dni od dnia jej otrzymania.

b) Rada Pedagogiczna w ciągu 3 dni ustosunkuje się do odwołania.

c)  Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne.

 11.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia wychowanka z listy wychowanków w przypadku, gdy wychowanek:

a)  nie przestrzega nałożonej kary zakazu wstępu na teren VIII Ogrodu Jordanowskiego przez określony czas trwania kary;

b)  łamie postanowienia statutu;

c)  przejawia agresję wobec osób dorosłych lub innych wychowanków;

 

ROZDZIAŁ 8 - Gospodarka finansowa Ogrodu

§ 9

1.   Podstawowa działalność Ogrodu jest finansowana z budżetu m.st. Warszawy.

2.   Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych określają odrębne przepisy.

3.   Ogród może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

 

ROZDZIAŁ 9 - Przepisy końcowe

§ 10

1.  W Ogrodzie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ogrodu.

2.   Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w punkcie 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

3.  VII Ogród Jordanowski  posiada kronikę.

4.   VII Ogród Jordanowski  posiada swoje logo.

5.   VII Ogród Jordanowski używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.   Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a)  księgę protokołów Rady Pedagogicznej,

b)  księgę kontroli placówki,

c)  dzienniki zajęć,

d)  rejestr wypadków,

e)  dokumentację finansowo-kadrową,

f)   akta osobowe pracowników,

g)  dokumentację pracy sekretariatu placówki,

h)  i inne przewidziane prawem.

7.  VII Ogród Jordanowski prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami, która obejmuje:

a)  księgę protokołów Rady Pedagogicznej,

b)  księgę kontroli placówki,

c)  dzienniki zajęć,

d)  księgę/rejestr wypadków

e)  dokumentację finansowo-kadrową,

f)   teczki akt osobowych pracowników,

g)  dokumentację pracy sekretariatu placówki

11.  Placówka może realizować inne zadania zlecone prez organ prowadzący lub zatwierdzone przez Radą Pedagogiczną

12.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy i rozporządzenia wykonawcze.

13.  Zmiany w statucie przygotowuje  i uchwala Rada Pedagogiczna.

14.  Statut wchodzi z życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną.

 § 11

15.   Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną wchodzi życie w dniu - 1 września 2018r.