VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 505950
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

REGULAMIN WYCHOWANKA

 REGULAMIN WYCHOWANKA

Wychowankami VIIOgrodu Jordanowskiego są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Ogrodzie jest dobrowolne. Wychowankowie mogą przebywać na terenie budynku i placówki w godzinach jej otwarcia. Na udział w zajęciach powinni wyrazić zgodę rodzice.

I. Wychowanek Ogrodu ma prawo:

Korzystać za sprzętu i wyposażenia placówki nieodpłatnie za pozostawieniem w sekretariacie legitymacji szkolnej.

Przejawiać własną aktywność w zdobywaniu nowych umiejętności podczas zajęć i zabaw.

Wybierać zajęcia prowadzone przez wychowawców w kołach zainteresowań.

Brać udział w imprezach, konkursach, przeglądach i turniejach na terenie placówki.

Oczekiwać poszanowania swoich praw, a w szczególności:

  • prawo do życia w szacunku i bezpieczeństwie
  • prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie
  • prawo do prywatności i tajemnicy
  • prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji
  • prawo do realizowania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych
  • prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach
  • prawo do informacji.

II. Wychowanek Ogrodu ma obowiązek:

 • Dbać o dobre imię placówki zgodnie z jej tradycją.
 • Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora placówki i rady pedagogicznej.
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom
  • szanować poglądy i przekonania innych ludzi
  • przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu.
 • Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
 • Przestrzegać zakazu palenie tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków lub środków odurzających.
  • troszczyć się o mienie placówki i jej estetyczny wygląd utrzymując czystość i porządek.

III. Nagrody i kary

Wychowanek może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za udział w zajęciach, konkursach i imprezach:

 • wyróżnienie wobec zespołu przez wychowawcę lub dyrektora
 • wyróżnienie wobec ogółu wychowanków przez dyrektora
 • dyplom, nagroda rzeczowa
 • pisemna pochwała do wychowanka, do jego rodziców lub do szkoły
 • wpis do kroniki Ogrodu.

Za złe zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu wychowanek może zostać ukarany przez wychowawcę lub dyrektora placówki:

 • ustnym upomnieniem lub naganą
 • poinformowaniem rodziców lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka
 • czasowym zawieszeniem w zajęciach lub wydaleniem z terenu placówki.