VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 506052
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

KONCEPCJA VIIOJ

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

 VII OGRODU JORDANOWSKIEGO

NA LATA 2019 – 2024

    MISJA

1.  VII Ogród Jordanowski jest nowoczesną placówką otwartą i bezpieczną, przyciąga estetyką wnętrza oraz funkcjonalnością i nowoczesnością wyposażenia, jest ukierunkowany na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i środowiska lokalnego.Bardzo dobrze zagospodarowany teren sprawia, że mieszkańcy z wielką ochotą korzystają z boisk i placów zabaw.

2. VIIOJ jest miejscem czynnego wypoczynku, uczy jak aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, jako alternatywę dla zachowań niepożądanych oraz zapewnia wielokierunkowy i wszechstronny rozwój wychowanków w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

3. Głównym zadaniem naszej  jest wspieranie rozwoju osobowego każdego wychowanka, kształtowanie umiejętności samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie, zastosowanie w sposób twórczy zdobytej  wiedzy oraz wychowanie nastawione przede wszystkim na uwrażliwienie na dobro, prawdę i piękno.

4 . Oferta placówki obejmuje szereg zajęć rozwijających zainteresowania, pozwala na odkrywanie talentów, umacnia poczucie wartości każdego dziecka. Propozycje VII Ogrodu Jordanowskiego są na miarę potrzeb młodego człowieka. Dzieci i rodzice współtworzą atmosferę jednej wielkiej rodziny. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu VIIOJ  i są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach.

3.  Wykształcona i kompetentna kadra gwarantuje wysoką jakość usług skierowanych do środowiska lokalnego. Działalność VII Ogrodu Jordanowskiego sprawia, że placówka jest godnym spadkobiercom idei dr Henryka Jordana, który za cel stawiał sobie: „dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu. Twierdził też, że  „ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni".

     WIZJA

 1. Jesteśmy liderami polskiej edukacji w dziedzinie programów placówek pozaszkolnych. Pełnimy rolę opiniotwórczą w polskim  systemie edukacji. Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy i pełnią ważne i odpowiedzialne role w społeczeństwie. W naszych działaniach rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą.
 2. VII Ogród Jordanowski - jako miejsce bezpieczne, sprzyjające dziecku. Społeczność VIIOJ  jest nie tylko instytucją, ale także wspólnotą nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników. Zajęcia odbywają się w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Działania wychowawcze są spójne z wychowaniem domowym. VIIOJ współdziała z lokalnym środowiskiem.
 3. Nadrzędnym celem pracy placówki jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami tak, aby rozwijając sprawności intelektualne, talenty i umiejętności byli oni przygotowani do pracy i życia w społeczeństwie. Nasze działania są nastawione na kreowanie człowieka odpowiedzialnego za siebie oraz kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i poczucie świadomości istnienia obok drugiego człowieka. Ważne jest również kształtowanie osób aktywnie odbierających dobra kultury.
 4. VII Ogród Jordanowski  będzie dążyć do rozbudzania zainteresowań i uzdolnień uczniów, pomagać uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy. Zależy nam na stworzeniu warunków do wykształcenia umiejętności potrzebnych do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie.
 5. Ambicją placówki jest wychowanie młodego człowieka, który:
  • zna swoje mocne i słabe strony i potrafić nad nimi pracować,
  • ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu,
  • umie słuchać, formułować i wyrażać swoje myśli oraz zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności,
  • jest dociekliwym i twórczym,
  • zachowuje postawy moralne i patriotyczne,
  • szanuje dziedzictwo kulturowe własnego regionu, kraju i kontynentu,
  • jest uczciwy, prawdomówny i odpowiedzialny,
  • zna i stosuje normy dobrego zachowania,
  • jest partnerem we wspólnej pracy,
  • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, prowadzi aktywny tryb życia.

NAJWAŻNIEJSZE CELE

LP.

ZADANIA

EFEKTY

1.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 poprzez:

1. Kontynuowanie dotychczasowych wypracowanych i sprawdzonych metod pracy dydaktycznej,

2. Diagnozowanie i ocenę poziomu pracy opiekuńczo- wychowawczej, dydaktycznej i profilaktycznej Ogrodu,

3. Wspieranie nauczycieli w ich bieżącej pracy,

4. Wspieranie kadry pedagogicznej w zakresie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,

5. Monitorowanie prawidłowego wykonywania przez wychowawców statutowych zadań placówki,

6. Podnoszenie efektywności WDN i pozyskiwanie dodatkowych środków na doskonalenie zawodowe,

7. Realizacja corocznych wniosków z planów nadzoru pedagogicznego opracowywanych na podstawie wytycznych (priorytetów) Kuratora,

8. Kontrola i analiza dokumentacji placówki, przeprowadzanie obserwacj zajęć

 • osiąganie wysokiej jakości pracy Ogrodu,
 • kadra pedagogiczna wykwalifikowana, będąca autorytetem dla wychowanków, „dobry wychowawca”, wychowawca podejmujący innowacyjne działania, poszukujący niestandardowych metod i form pracy,
 • szkolenia dostosowane do potrzeb wynikających z bieżącej działalności, przepisów prawa, wzbogacające warsztat pracy wychowawcy,
 •  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zbieżne z potrzebami placówki i oczekiwaniami środowiska,
 • uzyskiwanie wysokich efektów pracy –osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, kulturalne, sportowe wychowanków,
 • oferta zajęć różnorodna dostosowywana do wymagań i oczekiwań.

2.

 PRAWIDŁOWE ZARZĄDZANIE MIENIEM OGRODU

 • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w placówce,
 • doposażenie pracowni
 • organizacja pracowni komputerowej
 • bezpieczeństwo i komfort na terenie rekreacyjno-sportowym: zainteresowanie władz budową docelowej siedziby Ogrodu, zakończenie prac remontowych w istniejącym budynku, przeprowadzenie modernizacji terenu rekreacyjno-sportowego,
 • zakup dodatkowego sprzętu terenowego,
 • stała informacja dla wychowanków i użytkowników dot. działalności Ogrodu oraz zasad bezpieczeństwa (tablice informacyjne),
 • miejsce bezpieczne, przyjazne, atrakcyjne, chętnie odwiedzane,
 • wypracowanie opinii „wzorcowego placu zabaw”,

3.

PRACA Z WYCHOWANKAMI:

1. Kontynuowanie wypracowanych i sprawdzononych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspieraanie zdolności twórczych wychowanków na rzecz bezpośredniego poznawania rzeczywistości, oraz stwarzanie możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży;

2. Realizowanie dotychczasowych, wypracowanych form i metod pracy z dziećmi

3. Uwrażliwianie nauczycieli na przestrzeganie regulaminów zgodnych z Konwencją Praw Dziecka

3. Wspólnie z nauczycielami realizowanie programu pracy dydaktyczno-wychowawczej

4. Kontynuowanie w Ogrodzie i eksponowanie osiągnięć wychowanków w różnego rodzaju konkursach wewnętrznych i zewnętrznych;

5. Kontynuowanie zajęć w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności

6. Zaproszanie do w współpracy zaprzyjaźnionych instruktorów, nauczycieli, wykładowców oferujących wyjątkowe, rzadko spotykane umiejętności;

7.Doskonalenie form i metod pracy z uczniami w celu umożliwienia osiągnięcia sukcesu każdemu dziecku.

8. Kształcenie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

9. Promocja zdrowego stylu życia.

10. Edukacja ekologiczna

 • wysoka frekwencja i nieustające zainteresowanie placówką
 • różnorodna, atrakcyjna i dostosowywana do potrzeb i oczekiwań oferta zajęć,
 • wychowankowie zaangażowani w działalność placówki,
 • Ogród miejscem spotkań, zabawy, rozwoju zainteresowań, rekreacji i wypoczynku,
 • kontynuacja trafnych działań kulturalnych i profilaktycznych
 • promowanie działalności Ogrodu
 • stosowanie urozmaiconych, aktywizujących i atrakcyjnych form i metod pracy, z elementami pedagogiki zabawy.
 • zwiększenie aktywności społecznej uczniów i rodziców
 • planowanie wyjść i wycieczek wspierających realizację treści programow edukacyjnych
 • wzrost zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi
 • organizacja i aktywny udział w konkursach, imprezach i akcjach organizowanych
 • nawyki zdrowego stylu życia
 • wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej
 • wzrost kompetencji informatycznych i komunikacyjnych

4.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM:

1. Kontynuacja dotychczasowych form współpracy

2. Włączanie rodziców w prace na terenie Ogrodu poprzez ich aktywny udział w życiu placówki min w imprezach i uroczystościach okolicznościowych, zawodach sportowo-rekreacyjnych, konkursach plastycznych wewnętrznych jak i wewnętrznych

3. Wprowadzić we współpracy z trenerami 3- 4 razy w ciągu każdego roku szkolnego „tydzień otwartych drzwi” dla rodziców i opiekunów uczniów, sponsorów, zapraszanie ich na zajęcia treningowe w celu obserwacji pracy i osiągnięć wychowanków,

4. Wspólnie z rodzicami pozyskiwanie sponsorów,

5. Zapraszanie na uroczystości i zawody przedstawicieli: miasta, dzielnicy, zaprzyjaźnionych placówek oświatowo-wychowawczych oraz środowiska lokalnego;

6.Kultywowanie lokalnych tradycji, koncepcji „małej i wielkiej ojczyzny”- udział uczniów, rodziców i mieszkańców Pragi w Dniu Otwartym VIIOJ,

7. Otwarcie VII OJ na środowisko lokalne.

6. Kontynuowanie współpracy ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, PCK,

8. Promocja placówki  w dzielnicy Praga Północ.

 

 • Ogród miejscem wypoczynku, zabawy i rozwoju kultury (festyny, koncerty, teatr, imprezy okazjonalne)
 • współorganizacja - zaangażowanie rodziców w działalność
 • utożsamianie się z placówką, dbałość o jej byt, świadomość potrzeby istnienia placówki,
 • pozytywny obraz w środowisku
 • wzmocnienie pozycji zespołu w środowisku
  • zwiększenie aktywności społecznej  rodziców i mieszkańców
  • rozezrzenie oferty pracy placówki uwzgędniające potrzeby społeczności lokalnej i dzielnicy

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2017r., poz. 2198t. j. z dnia 29.11.2017r.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t. j. z24.05.2018r.);

 3. Ustawę  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2018r., poz. 967t. j. z 22. 05. 2018r.);
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz 997,
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz. U. z 2017 r., poz. 1611z 29.08.2017r.);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658z 31.08.2017r.);
 7. Konwencja o prawach dziecka, przyjętaprzez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526z 23.12.1991 r.)
 8. Statut VII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie.