VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 506056
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ-WIDOWISKOWEJ

REGULAMIN

UŻYTKOWANIA SALI GIMNASTYCZNO-WIDOWISKOWEJ

VII OGRODU JORDANOWSKIEGO W WARSZAWIE

 

 

 1. Sala gimnastyczno-widowiskowa VII OGRODU JORDANOWSKIEGO W WARSZAWIEjest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych i innych imprez o charakterze sportowo-okolicznościowym.
 2. Przebywanie na sali gimnastycznej zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub osoby podpisującej umowę o wynajem.
 3. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1)     punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

2)     utrzymania czystości w obiekcie,

3)     zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

4)     przestrzegania przepisów bhp, p-poż i porządkowych,

5)     podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi sali

4. Zabrania się wnoszenia na salę gimnastyczną;

a)     wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,

b)    wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

c)     środków odurzających lub substancji psychotropowych,

d)    jedzenia i picia,

e)     napojów alkoholowych.

5. Na terenie sali gimnastycznej obowiązuje bezwzględny zakaz:

a)     spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających

b)    wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

c)     wprowadzania zwierząt.

6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkim białym spodzie. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.

7. W czasie przebywania młodzieży na sali gimnastycznej szatnia z ubiorem jest zamknięta.

8. Młodzież nieuczestnicząca czynnie w zajęciach nie może przebywać w czasie zajęć w szatni.

9. Za rzeczy pozostawione w szatniach VIIOJ nie ponosi odpowiedzialności.

10. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

11. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem

12. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach  w oznaczonych miejscach z zachowaniem porządku.

13. Młodzież ćwicząca zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela/ opiekuna dotyczących szczególnie: bezpieczeństwa, ładu, porządku i dyscypliny organizacyjnej zajęć.   

14. Każdy zespół korzystający z sali oraz szatni i umywalni zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku po zakończonych zajęciach. Użytkowane pomieszczenia należy pozostawić w nienagannym stanie.

15. Za porządek, przebywanie uczestników ćwiczeń w odpowiednim obuwiu sportowym, stan urządzeń i sprzętu, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny nauczyciel/opiekun lub osoba podpisująca umowę o wynajem i bezpośrednio przebywająca na Sali.

16. O wszelkich zauważonych przed zajęciami, czy powstałych w czasie użytkowania sali i innych pomieszczeń uszkodzeniach lub innych sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji należy natychmiast poinformować nauczyciela/ opiekuna, a następnie Dyrektora VIIOJ.

17. Obowiązkowo jeden raz w tygodniu, wyznaczony przez Dyrektora opiekun sali gimnastycznej, dokonuje szczegółowego przeglądu. Wszelkie uwagi, usterki lub inne sprawy odnotowuje w zeszycie kontroli sali gimnastycznej”. Zeszyt przekazuje Dyrektorowi VIIOJ.

18. Przed każdorazowym wejściem na salę innych osób, osoba podpisująca umowę z  Dyrektorem dokonuje osobiście przeglądu sali, potwierdzając jej stan w ,,zeszycie kontroli sali gimnastycznej”.

19. Za ogólny stan sali i jej wyposażenie odpowiedzialny jest Dyrektor VIIOJ.

            Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2015 r.